Pedagogisch klimaat en onze kernwaarden

Het is heel belangrijk dat kinderen zich op school veilig voelen, en dat ze zich kunnen en durven uiten. Het "pedagogisch klimaat" van de school is van groot belang.

Wij vinden goede omgangsvormen, normen en waarden (het stellen van regels, zie hiervoor de subpagina “positief en veilig schoolklimaat”) belangrijk, zonder kinderen te willen beperken in hun mogelijkheden. De school moet voorwaarden scheppen, waardoor kinderen (en ouders) met plezier naar school gaan. Het creëren van een goede sfeer van openheid en vertrouwen en het goed omgaan met elkaar, vormen essentiële onderdelen van het pedagogische klimaat.

In de dagelijkse praktijk zien we dat terug:
In de groep creëert de leerkracht een sfeer van gezelligheid, openheid en vertrouwen, waarin kinderen gestimuleerd worden zich te uiten, dit kan met materiaal en door het werken met methoden.
‘s Morgens bij het binnenkomen, geven de kinderen de leerkracht een hand; de leerkracht ziet hoe het kind binnenkomt en het kind heeft meteen persoonlijk contact met de leerkracht.
Ook aan het eind van de dag geven leerkracht en kind elkaar een hand (“tot morgen”). Zo sluit je de dag correct af.

De benadering van de kinderen is positief, respectvol, vriendelijk en duidelijk


Onze kernwaarden

Vanuit een inspirerende leeromgeving, samen werken aan ambitieuze doelen en persoonlijke ontwikkeling. 

Samen
Onze school is een gemeenschap waar leerlingen, leerkrachten en ouders respectvol samenwerken.
Wij zijn een gemeenschap waarbinnen iedereen zichzelf mag zijn.
Wij stimuleren een goede samenwerking.
Wij voelen ons verantwoordelijk voor elkaar en de omgeving.
Wij hebben aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Inspirerend
Wij bieden gevarieerd onderwijs.
Wij zijn een gedreven en enthousiast team.
Wij beschikken over expertise op verschillende vakgebieden.
Wij creëren een inspirerende, rijke leer/werkomgeving.
Wij laten ons inspireren door (externe) deskundigen. 

Ontwikkeling
Wij dagen kinderen uit om te leren.
Wij richten ons op de individuele ontwikkeling.
Wij stimuleren het leren van elkaar.
Wij leren reflecteren.
Wij zetten aan tot doelgericht denken en handelen. 

Ambitieus
Wij leren kinderen vaardigheden aan om uit zichzelf te halen wat binnen hun mogelijkheden ligt.
Wij stellen doelen in overleg met de kinderen.
Wij maken de leerlingen medeverantwoordelijk voor het eigen leerproces.
We benoemen positief de kwaliteiten van het kind.
Wij benaderen kinderen met een positieve en enthousiaste houding.

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden