Onderwijs op Montessorischool Emmen

De Montessorischool Emmen is een openbare school. In deze paragraaf geven we weer wat, naast het openbare karakter van de school, belangrijke kernwaarden zijn. Deze kernwaarden zijn een leidraad voor ons dagelijks handelen en geven aan in welke richting we het onderwijs aan onze school willen sturen.

Doelstelling

Onze doelstelling is de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd de nodige hulp te bieden, waardoor het kind zich kan ontwikkelen tot een zelfstandige persoonlijkheid die verantwoordelijkheid kan en wil dragen voor zichzelf, zijn omgeving en de samenleving waar hij deel van uitmaakt. Voor onze school is het gedachten goed van Maria Montessori daarbij een leidraad.

Montessorionderwijs heeft als doel kinderen een gevoel van onafhankelijkheid, eigenwaarde en vertrouwen in de eigen persoonlijkheid te geven.

Missie

Montessorischool Emmen biedt onderwijs en vorming aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar in heterogene groepen. Onze school streeft ernaar om het kind te begeleiden in de cognitieve en sociale ontwikkeling naar volwassenheid, zodat zij kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs . Ons onderwijs heeft aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van het individuele kind.

Wij staan open voor alle leerlingen [alle religies] die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers (tenzij het schoolondersteuningsplan verheldert dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden).

De leerkracht heeft binnen onze school een begeleidende en niet leidende rol in de ontwikkeling van het kind. Het kind wordt bewust gemaakt van de eigen mogelijkheden en onmogelijkheden, zodat het in staat zal zijn aan de eigen toekomst vorm te geven en zijn talenten te ontwikkelen.

Verschillen tussen leerlingen zijn ons uitgangspunt. Met elkaar werken we aan het scheppen van een specifieke leer- en leefomgeving (de voorbereide omgeving) waarin kinderen methoden, materialen en activiteiten vinden die passen bij hun ontwikkeling, belangstelling en behoefte tot uitdaging.

Visie Montessorischool Emmen

Montessorischool Emmen is geen Montessorischool die zich strikt houdt aan de traditionele wijze waarop de principes en uitgangspunten van het Montessorionderwijs zijn uitgewerkt. De visie op onderwijs van de Nederlandse Montessori Vereniging vormt wel de basis, maar wij hebben deze visie vertaald naar eigentijds onderwijs. In onze school gaan het traditionele Montessorimateriaal en moderne methodes hand in hand. Nieuwe methodes en nieuw materiaal kiezen wij zorgvuldig of gebruiken het dusdanig, dat het materiaal tegemoet komt aan de persoonlijke ontwikkeling van het kind.

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden