Montessorischool Emmen is een openbare, middelgrote school met een fijne en open sfeer.
Daaromheen is veel ruimte en samenwerkingen binnen de wijk Emmermeer.
 
Onze school is geen strikt formele Montessorischool, maar heeft wel als kern de tijdloze basisprincipes van Maria Montessori. Een school waarin wij het belangrijk vinden dat het kind centraal staat, zich zoveel mogelijk in eigen tempo kan ontwikkelen, gebruikmakend van Montessori materiaal en moderne methoden. We bieden een stimulerende en voorbereide omgeving binnen heterogene groepen, waarin een flexibel evenwicht bestaat tussen vrijheid en duidelijke regels. Samengevat kan gezegd worden: “vrijheid in gebondenheid.”
 
Wij zien onszelf als een vernieuwingsschool, omdat onderwijs nooit stil mag staan en het geen statisch gegeven is. Het moet mee kunnen gaan in een veranderende, dynamische samenleving, maar zonder uit het oog te verliezen dat kinderen van nature nieuwsgierig zijn en een natuurlijke drang hebben om zichzelf te ontplooien. Samengevat: “help mij het zelf te doen.”
 
De meest belangrijke zaken die betrekking hebben op de school kunt u op deze website lezen.
Wellicht bent u op zoek naar een (andere) school voor uw kind(eren), maar het kan ook zijn dat u gewoon benieuwd bent naar Montessorionderwijs.

Deze website is in eerste instantie bedoeld voor belangstellenden van buiten de school.
Voor ouder(s) en verzorger(s) werken wij voornamelijk met het 'school-ouder-communicatie-portaal' SchouderCom.

Met vriendelijke groet,

Team Montessorischool Emmen

Brede ontwikkeling

Onze doelstelling is de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd de nodige hulp te bieden, waardoor het kind zich kan ontwikkelen tot een zelfstandige persoonlijkheid die verantwoordelijkheid kan en wil dragen voor zichzelf, zijn omgeving en de samenleving waar hij deel van uitmaakt. Voor onze school is het gedachtegoed van Maria Montessori daarbij een leidraad.

Help mij het zelf doen
    Leer mij het zelf  doen
          Laat mij het zelf doen

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden